Báo cáo tình hình xử lý hồ sơ trực tuyến

Naase täislehele
Tên đơn vị
Tên đơn vị cấp 1
Tên đơn vị cấp 2

Cấu hình báo cáo
Ngày bắt đầu tháng
Tháng
Báo cáo từ năm
Kích cỡ tối đa: 15 MB. Định dạng: .docx. Biểu mẫu báo cáo (Word)
BaoCaoTinhHinhXuLyHoSo_Online_142318.docx
BaoCaoTinhHinhXuLyHoSo_Online_142318.docx
Kích cỡ tối đa: 15 MB. Định dạng: .xls. Biểu mẫu báo cáo (Excel)
BaoCaoTinhHinhXuLyHoSo_Online_142318.xls
BaoCaoTinhHinhXuLyHoSo_Online_142318.xls

BaoCaoTinhHinhXuLyHS.fields.xml
Biểu mẫu
đánh dấu
Lưu ý - Những ô có ký hiệu là bắt buộc nhập.