Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM
 • LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG
 • LĨNH VỰC DẦU KHÍ
 • LĨNH VỰC ĐIỆN
 • LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI
 • LĨNH VỰC HÓA CHẤT
 • LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
 • LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA
 • LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG
 • LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH
 • LĨNH VỰC THUỐC LÁ
 • LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 • LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
 • LĨNH VỰC XĂNG DẦU
 • LĨNH VỰC XÂY DỰNG
 • LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
 • LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
 • TÌM THẤY 124 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  7
  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  8
  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  9
  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  10
  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  Năm 0
  Tiếp nhận hồ sơ
  Xử lý hồ sơ
  Bổ sung hồ sơ
  Kết thúc hồ sơ

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2019
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2019
  SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
  Thủ tục mức độ 1 64
  Thủ tục mức độ 2 1209
  Thủ tục mức độ 3 1910
  Thủ tục mức độ 4 657
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Số người đang truy cập
  Tổng số lượt truy cập