Quản lý đợt nhập phôi

STT
Thông tin nhập phôi
Ngày giao nhận
Ghi chú
Sửa
Xóa
Xuất biên bản
Không tìm thấy dữ liệu