Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
  • Kinh doanh Khí (Thí điểm QĐ 2548)
  • Liên thông ngoài danh mục (Xăng dầu)
  • Lĩnh vực Công nghiệp địa phương
  • Lĩnh vực Dầu khí
  • Lĩnh vực Điện
  • Lĩnh vực Giám định thương mại
  • Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
  • Lĩnh vực Hóa chất
  • Lĩnh vực Khoa học Công nghệ
  • Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa
  • Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
  • Lĩnh vực Thuốc lá
  • Lĩnh vực Thương mại Quốc tế
  • Lĩnh vực Vật liệu nổ Công nghiệp
  • Lĩnh vực Xăng dầu
  • Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
  • Lưu thông hàng hóa trong nước
  • Lưu thông hàng hóa (Thí điểm QĐ 2548)
  • TÌM THẤY 120 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    STT
    Tên thủ tục
    Xuất file
    1
    Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
    2
    Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
    3
    4
    5
    Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
    6
    Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
    7
    Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
    8
    Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
    9
    Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
    10
    Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích

    TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2022
    TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2022
    SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
    Thủ tục mức độ 1 101
    Thủ tục mức độ 2 2014
    Thủ tục mức độ 3 4388
    Thủ tục mức độ 4 2775
    SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Số người đang truy cập
    Tổng số lượt truy cập